GEBRUIKS-
VOORWAARDEN
GEBRUIKSVOORWAARDEN
 1. Deze website (hierna de “Website” genoemd) wordt gepubliceerd door de Belgische Wegenvereniging (BWV) vzw (hierna “de Uitgever” genoemd), met maatschappelijke zetel te Woluwedal 42 bus 3 te 1200 Brussel.
 2. Door de Website te raadplegen aanvaardt de gebruiker, zonder voorbehoud, deze gebruiksvoorwaarden alsook het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens. Als een van de bepalingen ongeldig, illegaal of onafdwingbaar blijkt, heeft dit in geen geval een invloed op de geldigheid, de wettelijkheid en de afdwingbaarheid van de andere bepalingen.
 3. De Uitgever behoudt zich het recht voor om deze algemene gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik en eenzijdig te wijzigen. Wij adviseren u om ze regelmatig te raadplegen.
 4. Deze Website is bedoeld om algemene informatie over de Uitgever te verstrekken. De Uitgever probeert te goeder trouw informatie te verstrekken die hij als actueel en accuraat beschouwt. De Uitgever biedt echter geen garantie met betrekking tot de volledigheid, de juistheid en/of de geschiktheid van dergelijke informatie.
 5. De Uitgever kan alle of een deel van de inhoud van de Website op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, aanpassen, corrigeren of verwijderen. Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte als u een fout opmerkt op de Website.
 6. De informatie die op de Website wordt gepubliceerd heeft geen enkele contractuele of bindende waarde voor de Uitgever.
 7. De Uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de Website. Het raadplegen van de Website valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker.
 8. Het gebruik van de Website geeft de gebruiker geen intellectuele eigendomsrechten op de inhoud, die het exclusieve eigendom blijft van de Uitgever. Alle teksten, foto’s, video’s, gegevens, posters of logo’s, merken of andere elementen die op de Website worden weergegeven, worden voorbehouden en beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of enige andere bepaling die van kracht zou zijn inzake intellectuele eigendom.
 9. De Uitgever machtigt het tot stand brengen van een koppeling tussen de Website van de gebruiker en de startpagina van de Website. De Uitgever behoudt zich het recht voor om zich te verzetten tegen de totstandkoming van een dergelijke koppeling als deze de bekendheid of de reputatie van de Uitgever zou schaden of als deze hem op een andere manier zou benadelen. Voor elk ander type koppeling is de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Uitgever vereist.
 10. De Website publiceert mogelijk koppelingen naar websites van derden. De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites of voor de inhoud van websites die zijn gekoppeld aan de desbetreffende websites.
 11. In het kader van het gebruik van de Website verbindt de Uitgever zich ertoe om de geldende regelgeving na te leven en in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (in het Nederlands algemeen bekend als de “AVG” en de “GDPR” in het Engels), alsook alle andere nationale, Europese of internationale regelgevingen die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens.
 12. In overeenstemming met de AVG versterkt de Uitgever uw rechten inzake de bescherming van persoonsgegevens. Deze beschermende maatregelen maken deel uit van onze voortdurende toewijding om transparant te zijn over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt en beschermd.
 13. Voor meer informatie over de principes met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens raadpleegt u onze pagina Persoonsgegevens.
 14. Deze tekst is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Elk geschil zal voornamelijk worden opgelost via bemiddeling. In het geval dat er geen bemiddeling is, zijn uitsluitend de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel bevoegd.
Een medeorganisatie van
Met de steun van
Algemene voorwaardenlGebruiksvoorwaardenlPersoonsgegevenslCookiesl... by Organica